PRIMARIA COMUNEI ZAVOAIA

Judetul Braila

Lista documentelor gestionate de Primarie

-Dispozitii ale Primarului.
-Hotarari ale Consiliulul Local.
-Componenta Consiliului Local.
-Componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local.
-Regulamentul de organizare si functionare.
-Proiecte de acte normative.
-Registrul intrare – iesire.
-Instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare.
-Referate de aprobare.
-Note de prezentare.
-Protocoale.
-Rapoarte.
-Studii.
-Analize.
-Prognoze.
-Avize.
-Bugetul local de venituri si cheltuieli.
-Decont privind taxa pe valoare adaugata.
-Declaratii impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport
pentru persoane fizice si juridice.
-Cereri de finantare pentru diferite programe care gestioneaza fondurile structurale pentru
municipalitate.
-Planuri de dezvoltare locala.
-Somatii.
-Anchete sociale.
-Situatia statistica privind activitatea de stare civila (numarul nasterilor, casatoriilor si
deceselor).
-Certificate de urbanism.
-Autorizatii de construire/desfiintare.
-Autorizatii de functionare.
-Contracte de vanzare-cumparare, de concesiune, de inchiriere.
-Proiecte de strategii.
-Scrisori sau adrese.
-Pontaje.
-Statul de personal si statul de functii.
-Adeverinte.
-Registrul agricol.
-Certificate de atestare fiscala.
-Materiale de specialitate.
-Dosare de licitatie.
-Dosare de achizitie publica.
-Caiete de sarcini.
-Procese-verbale.
-Acte procedurale.
-Rapoarte anuale.
-Buletin informativ.
-Rapoarte de audit public intern.
-Raport periodic de activitate.
-Lista cererilor de locuinte.
-Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuintelor.
-Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in
repartizarea locuintelor.
-Activitatea si locurile in care se poate presta munca in folosul comunitatii.
-Situatia lunara a beneficiarilor de ajutor social.
-Lista societatilor comerciale autorizate de Primarie.
-Date si documente privind iluminatul public
-Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul municipiului.
-Declaratiile de avere si de interese ale functionarilor publici si ale alesilor locali.